Nevyhadzujte svoj šrot!

Ponúknite ho na našom portáli a zarobte na ňom.

Chcem predať šrot Registrácia šrotára

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Šrotári, s.r.o.

 

Základné pojmy

Prevádzkovateľ:

Šrotári, s.r.o. Tallerova 10, 811 02 Bratislava,
IČO: 47 513 055, Bc. Mária Hambálková

Portál:

www.srotari.sk

Služby:

Online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi.

Používateľ:

 1. Súkromný inzerent – fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok
 2. Firemný inzerent – fyzická alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj predmetov svojej obchodnej činnosti
 3. Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba využívajúca Portál na vyhľadávanie inzerátov vrátane použitia Doplnkových služieb, kúpu tovarov / služieb a s tým súvisiace služby ako napr. hodnotenie, kontaktovanie Súkromných inzerentov a Firemných inzerentov a pod.

Základné podmienky

 1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotení, odoslaných e-mailov ani za samotný obchod – kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia portálu Srotari.sk aj s inými portálmi, ktorých je taktiež prevádzkovateľom alebo ku ktorým má práva.
 3. Využívanie služieb portálu Srotari.sk je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami inzercie.
 4. Služby portálu Srotari.sk sú poskytované bezplatne. Výnimku tvoria spoplatnené doplnkové služby. Využívanie inzertných služieb Srotari.sk nie je podmienené využívaním doplnkových (spoplatnených) služieb. Doplnkové služby je možné využívať nad rámec základných inzertných služieb.
 5. Pokiaľ užívateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou či iným spôsobom), poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov, (ďalej len Príspevky): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.
 6. Užívateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je Prevádzkovateľ, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť písomne Prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy info@srotari.sk.

Ochrana osobných údajov

 1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na portáli Srotari.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov.
 2. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov Prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto Portálu, alebo tretích osôb.
 4. Údaje o Používateľoch portálu Srotari.sk použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré si inzerent zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.
 5. Používaním služby Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.
 6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.

Registrácia používateľa

 1. Využívanie služieb portálu Srotari.sk nie je podmienené registráciou. Registrácia však poskytuje Používateľovi ďalšie možnosti správy a množstvo iných aplikácií.
 2. Registrovaní používatelia využívajú účet na Srotari.sk. SrotariID potom slúži ako unikátny identifikátor, pod ktorým sa prihlasuje aj do systému Srotari.sk.
 3. Registrovaní používatelia môžu pod svojim SrotariID pridávať a editovať inzeráty a využívať služby Sledovanie inzerátov a Vyhľadávací agent.
 4. Neregistrovaní používatelia majú tiež možnosť pridávať inzeráty. Svoje inzeráty spravujú na základe zadaných kontaktných údajov (e-mailová adresa alebo telefónne číslo) a hesla.
 5. Registrovaní používatelia môžu vystupovať ako Súkromný inzerent alebo Firemný inzerent.
 6. Používateľ registráciou v systéme Srotari.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov (názov spoločnosti a adresa) pri svojich inzerátoch.

Prihlásenie používateľa

 1. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
 2. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto Podmienok inzercie.

Sprístupnenie konta

 1. Súkromní inzerenti môžu služby inzercie začať využívať bezodkladne po vyplnení kontaktných údajov.
 2. Pri Firemných inzerentoch sú vyplnené údaje poslané administrátorom na overenie ich korektnosti. Pokiaľ sú všetky údaje správne (t.j. uvedené IČO sa nachádza v obchodnom alebo živnostenskom registri SR a aj ostatné uvedené informácie súhlasia s výpisom z registra), Prevádzkovateľ bezodkladne kontaktuje Firemného inzerenta za účelom sprístupnenia služby. O tejto skutočnosti je Firemný inzerent informovaný e-mailom.

Úprava údajov inzerenta

 1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb portálu Srotari.sk, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať ponuku Používateľa a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi.
 2. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť konto Používateľa pozastavené prípadne úplne zrušené.
 3. V prípade, že sa zmenili skutočnosti uvádzané v kontaktom formulári Srotari.sk, je možné ich kedykoľvek upraviť, a to v položke „Upraviť údaje“ užívateľského menu.
 4. V sekcii Upraviť údaje sa ukladajú základné údaje o predajcovi. Je možné nastaviť aktivovať (deaktivovať) využívanie e-mailovej notifikácie správ.

Správanie sa používateľov

 1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografii. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
  1. môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),
  2. je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,
  3. nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,
  4. nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,
  5. musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov, najmä banerovej reklamy (viď. Reklama),
  6. v prípade, že si Firemný inzerent žiada zabezpečiť uverejňovanie vlastnej ponuky automatickým systémom Prevádzkovateľa (automatickým importom), je povinná sprístupniť mu všetky technické informácie súvisiace so správou vlastnej internetovej stránky, ktoré sú potrebné pre zladenie súčinnosti s portálom Srotari.sk. V prípade, že Firemný inzerent potrebné informácie neposkytne, Prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť uverejňovanie jej ponuky vlastným automatickým systémom.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu v prípade, že mu predajca nedokáže preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah k inzerovanej veci.
  1. Pre overenie identity slúži platné telefónne číslo, na ktorom je možné predajcu kontaktovať. V prípade, že je číslo pre ostatných používateľov skryté, musí byť zaslané prevádzkovateľovi portálu.
  2. Vlastnícky vzťah je možné preukázať napr. zaslaním scan-u dokladu, záručného listu, prípadne iných nadobúdacích dokumentov.
 3. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na portáli Srotari.sk a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami inzercie, t.j. že jeho konanie bude v súlade s Podmienkami inzercie.
 4. Užívateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Užívateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Správcom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Serveru inými osobami. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Správcom.
 5. V prípade, ak Súkromný inzerent/Firemný inzerent ponúka svoje produkty, tovary a/alebo služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je povinný inzerovať takéto produkty, tovary a/alebo služby výlučne prostredníctvom svojho firemného konta.

Pridávanie inzerátov a hodnotenie

Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje dvomi základnými spôsobmi, a to:

-Vkladanie inzerátov cez rozhranie „Pridať inzerát“ na Srotari.sk,

-Automatickým importom z vlastných internetových stránok firiem.

 1. Záložka „Pridať inzerát“ na hornej lište odkazuje na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu. Potrebné je vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). K inzerátu sa taktiež dajú pridávať fotografie a v prípade firiem priradiť adresa spolu s kontaktmi konkrétnej pobočky (v prípade, že Firemný inzerent disponuje viacerými pobočkami). Inzerát je automaticky platný po dobu 3 mesiacov, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje. Súkromný užívateľ môže do kategórie Chcem predať šrot pridať max. 3 inzeráty súčasne.
 2. Automatický import:
  1. Pre Firemných inzerentov, ktorí používajú na administráciu svojej ponuky vlastnú internetovú stránku, existuje služba automatického importu. To znamená, že na základe zabezpečenia technickej kompatibility internetovej stránky predajcu (Používateľa) a systému Srotari.sk môže byť jeho ponuka sťahovaná bez toho, aby ju musel manuálne zadávať a spravovať. Predajca (Používateľ) teda môže ponuku spravovať len na jednom mieste, no prezentovaný bude na miestach viacerých, čo zvyšuje jeho konkurencieschopnosť.
 3. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného portálu Srotari.sk si vyhradzuje právo odstránenia inzercie alebo hodnotenia, ktoré budú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami inzercie, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami inzercie, pričom za takéto porušenie sa Používateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške už zaplateného, ale nevyčerpaného poplatku za doplnkové služby vzťahujúceho sa na konkrétny inzerát; zaplatený poplatok za doplnkové služby sa v takomto prípade nevracia, ale započítava sa na zmluvnú pokutu (takýmto zápočtom sa zmluvná pokuta považuje za uhradenú).
 4. Na portáli Srotari.sk je zakázané inzerovať.
 • rýchle a bezprácne zárobky + inzeráty ktoré smerujú k obsahu pracanadoma.sk/xxx, chudnete.sk/xxx, klikacka.sk/registracia/?xxx,
 • práca s vyžadovaným poplatkom vopred,
 • chudnutie,
 • multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry,
 • kopírovanie (diskiet, CD, DVD a iných médií), napodobeniny, plagiáty,
 • propagácia a predaj liekov, cigariet, alkoholu a drôg,
 • inzeráty v inom ako Slovenskom jazyku (aj nesprávna Slovenčina – zahraničné počítačové roboty),
 • erotické inzeráty, livechat, spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort, ponuka erotických služieb, eroticky zamerané pracovné ponuky,
 • bločky, faktúry, doklady, technické preukazy,
 • služby zhodného obsahu ako je Srotari.sk,
 • nadmerné množstvo tovaru (v 1 inzeráte je možné inzerovať len 1 konkrétny produkt),chip tuning, powerboxy,
 • pohonné hmoty.

Ďalej je zakázané :

 • písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,
 • do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!?),
 • do názvu alebo do textu inzerátu vkladať www adresu,
 • pri pridaní fotiek k inzerátu pridávať orámované a inak zvýraznené fotografie,
 • používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka,..)
 • vkladať formulu „viac info v e-maile“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby s   tam zmestil celý popis,
 • používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,
 • používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,...),
 • atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.

Administrácia inzerátov

 1. V systéme Srotari.sk môže Používateľ svoje inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť v sekcii „ môj inzerát“, z vyhľadávania, z kategórie alebo priamo z detailu inzerátu.

Doplnkové služby

 1. Doplnkovými službami sa rozumejú služby, ktorých využívanie nie je podmienkou používania služieb portálu Srotari.sk. Tieto služby sú dostupné všetkým Používateľom (Súkromným inzerentom ako aj Firemným inzerentom) za predpokladu, že ich budú využívať v súlade s Podmienkami inzercie portálu Srotari.sk. V prípade porušenia Podmienok inzercie budú inzeráty vymazané administrátorom (bez náhrady zaplatenej ceny doplnkovej služby).
 2. Bezplatné doplnkové služby sa delia na služby, ktoré možno používať ako neprihlásený Používateľ a na služby, ktoré si vyžadujú registráciu. Medzi bezplatné doplnkové služby patrí:

  Porovnanie inzerátov
  Porovnanie inzerátov umožňuje všetkým Používateľom (bez nutnosti prihlásenia) zaraďovať inzeráty do porovnania. Výpis inzerátov v porovnaní je na samostatnej podstránke. Inzeráty je možné z porovnania jednotlivo odstraňovať.

  Sledovanie inzerátov
  Služba je dostupná až po prihlásení na Srotari.sk, pretože ukladá ku kontu registrovaného Používateľa obľúbené inzeráty. Sledované inzeráty si Používateľ môže prezerať, vymazať ich zo sledovania a pridávať nové. Inzeráty zaradené v sledovaní sú kontrolované systémom na zmenu ceny a statusu, o čom je Používateľ informovaný e-mailom (v prípade, že má uvedenú vlastnosť nastavenú vo svojich nastaveniach).

  Vyhľadávací sprostredkovateľ
  Služba je dostupná až po prihlásení na Srotari.sk. Vyhľadávací sprostredkovateľ umožňuje registrovanému Používateľovi zadefinovať kritéria hľadania v inzerátoch. Systém v pravidelných intervaloch prehľadáva databázu inzerátov a vypisuje ich v konte Používateľa. V prípade, že má Používateľ nastavené aj zasielanie mailov, tak systém zasiela Používateľovi na zadaný e-mail zoznam inzerátov spĺňajúcich zadané kritéria.

  Užívateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je Prevádzkovateľ, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť písomne Prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy info@srotari.sk.
 3. Spoplatnené doplnkové služby možno využívať až po ich samostatnej aktivácii. Medzi spoplatnené doplnkové služby patrí:

  Topovanie inzerátu - typ 5
  3. Znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. To znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórií ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Poradie je podľa dátumu začiatku aktuálneho topovania aj v prípade viacnásobného topovania. Inzerát bude naviac označený červeným onačením „TOP“ počas celej doby topovania inzerátu.  

  Topovanie je možné aktivovať formou SMS správy na číslo 0000  v tvare TOP 0000 (IDinzerátu je číslo inzerátu uvedené v detaile inzerátu) na obdobie 7 dní. Každá SMS bude topovať inzerát na 7 dní dopredu: 

  Topovanie inzerátu - typ 5 znamená, že služba je predplatená, t.j. posledný deň bude automaticky predlžená o 7 dní pokiaľ Používateľ nepošle SMS správu pre ukončenie topovania v tvare TOP STOP 0000 (ID inzerátu nájdete pri inzeráte) na SMS číslo 0000. Používateľovi bude následne doručená spätná SMS s informáciou o ukončení predplatenia služby. 2 dni pred vypršaním aktivovanej doby topovania bude používateľovi zaslaná SMS správa s upozornením na automatické predĺženie služby. 

  Obdobie topovania inzerátu – začiatok aktuálneho topovania sa rovná dátumu aktivácie topovania. Za aktiváciu topovania sa považuje aj automatické predĺženie služby, resp. začiatok ďalšieho topovania v prípade viacnásobného topovania. Koniec aktuálneho topovania je 7 dní od dátumu aktivácie topovania. Topovanie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín).

  Po zaslaní SMS správy v tvare TOP 0000 (IDinzerátu je číslo inzerátu uvedené v detaile inzerátu) na SMS číslo 0000 bude Používateľovi doručená spätná SMS s informáciou o potvrdení a aktivácii služby. Čas aktivácie služby sa prepočíta presne na minúty, t.j. ak Používateľ topuje inzerát napr. na 7 dní a dostane spätnú SMS 1.8.2010 o 15:40, tak topovanie bude platné do 8.8.2010 15:40. 

  Ak bude odoslaná SMS v správnom tvare, bude po doručení spätnej SMS inzerát topovaný, ak je odoslaná SMS v nesprávnom tvare alebo používateľ nemá dostatočný kredit, inzerát nebude topovaný a používateľ dostane spätnú SMS s pokynmi, ktoré ma vykonať aby mohla byť služba aktivovaná. 

  Ak bude váš inzerát jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť. 

  Ak bude inzerát v čase aktivácie topovania už topovaný (viacnásobné topovanie), počet dní topovania sa spočíta (7 + 7 + 7 + ...). Ak bude inzerát v čase aktivácie topovania už zvýraznený, služby topovania aj zvýraznenia budú prebiehať súčasne. Ak je doba platnosti inzerátu kratšia ako obdobie topovania inzerátu, tak sa doba platnosti automaticky po aktivovaní služby predĺži o dobu topovania. 

  Topovanie inzerátu - typ 7 
  Znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. To znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórií ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Poradie je podľa dátumu začiatku aktuálneho topovania aj v prípade viacnásobného topovania. Inzerát bude naviac označený červeným onačením „TOP“ počas celej doby topovania inzerátu.

  Topovanie je možné aktivovať formou SMS správy na číslo 0000 v tvare TOP (IDinzerátu je číslo inzerátu uvedené v detaile inzerátu) na stanovený čas, ktorý sa však s počtom odoslaných SMS znižuje: 

            1. SMS posúva inzerát na 7 dní dopredu.

            2. SMS posúva inzerát na ďalších 7 dní dopredu (celkom na 14 dní).

            3. SMS posúva inzerát na ďalších 7 dní dopredu (celkom na 21 dní).

            4. SMS posúva inzerát na ďalších 7 dni dopredu (celkom na 28 dní).

            5. SMS posúva inzerát na ďalších 7 dni dopredu (celkom na 35 dní).

            1. SMS posúva inzerát na 7 dní dopredu.

            2. SMS posúva inzerát na ďalších 6 dní dopredu (celkom na 13 dní).

            3. SMS posúva inzerát na ďalších 5 dní dopredu (celkom na 18 dní).

            4. SMS posúva inzerát na ďalšie 4 dni dopredu (celkom na 22 dní).

            5. SMS posúva inzerát na ďalšie 3 dni dopredu (celkom na 25 dní).

            6. SMS posúva inzerát na ďalšie 2 dni dopredu (celkom na 27 dní).

            7. SMS každá ďalšia SMS posúva inzerát na ďalší 1 deň dopredu (celkom na 28 dní a viac).

Cenník doplnkových služieb

 1. Ceny doplnkových služieb sa odvíjajú od počtu odoslaných SMS. Používateľ má možnosť poslať neobmedzený počet SMS správ. Ceny sú uvádzané s DPH. Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,126 Sk.
 2. V prípade zmeny cien doplnkových služieb, nebude mať táto zmena vplyv na inzeráty s už uhradenými doplnkovými službami. Inzeráty s doplnkovými službami aktivovanými pred zmenou ceny, budú uverejnené podľa pôvodného cenníka počas celej doby, na ktorú boli aktivované.
 3. Aktiváciu doplnkových služieb podporujú operátori: Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia). Tento spôsob platby sprostredkuje A SMS s.r.o., Šuleková 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387, IČ DPH: SK2020247570, zapísaná v OR Okresného súdu v Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 25950/B.

 

Prihláste sa k odberu noviniek

Buďte pravideľne informovaný o:

 • zmenách cien šrotu
 • nových šrotárskych firmách
 • novinkách na našom webe

Ste šrotár? Dajte o sebe vedieť!

Zaregistrujte svoju šrotársku firmu

 • pridajte svoje pobočky
 • buďte informovaný o šrote vo vašom okolí
 • rozšírte povedomie o vašich pobočkách
Registrujte sa